Faculty Profiles

Karim Shah

Designation : Instructor

Email : karim.shah@uog.edu.pk